I. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia przez TastyTask spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Węglowej 1/3 (60-122 Poznań), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000576971, posiadającą NIP: 7773254367 (dalej zwaną „TastyTask”) usługi dostarczania narzędzia do komunikacji wewnętrznej i zarządzania zadaniami w domenie tastytask.com (zwanej dalej „Serwisem”),
 2. Regulamin stanowi ponadto regulamin w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zakresie, w jakim usługa na rzecz Klienta wykonywana jest drogą elektroniczną.
 3. Do korzystania z narzędzia TastyTask konieczne jest:
  1. urządzenie z dostępem do sieci internet i przeglądarką internetową w aktualnej wersji.
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) – w przypadku rejestracji, a także składania zamówień.

II. Przedmiot usługi

 1. Narzędzie TastyTask umożliwia użytkownikom komunikację, tworzenie i zarządzanie projektami oraz zadaniami w bezpiecznym wirtualnym środowisku.
 2. W ramach różnych modułów, TastyTask pozwala użytkownikom tworzyć zadania i przypisywać je określonym użytkownikom, zarządzać zadaniami, tworzyć posty i korzystać z czatu, udostępniać zadania i projekty użytkownikom spoza organizacji KLIENTA.

III. Konto Użytkownika i rejestracja

 1. Korzystanie z TastyTask wymaga założenia konta użytkownika. W tym celu KLIENT wypełnia formularz rejestracyjny dostępny w domenie tastytask.com. W ciągu 7 dni roboczych TastyTask utworzy konto Administratora użytkownika i przekaże dane do logowania na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
 2. W wyniku prawidłowo założonego konta KLIENT otrzymuje dostęp do narzędzia TastyTask na prawach Administratora. Administrator to Klient lub użytkownik działający w imieniu Klienta, posiadający uprawnienia administracyjne, które obejmują między innymi: prawo do przyjmowania powiadomień i regulaminów w imieniu Klienta, prawo do włączenia i wyłączenia dodatkowych funkcji Konta Klienta, prawo do usuwania użytkowników oraz ich treści, prawo do usuwania Kont Użytkownika Administratora, prawo do usunięcia Konta Klienta, prawo do nadawania użytkownikom statusu Administratora.
 3. Po prawidłowym utworzeniu konta Administratora użytkownika i przekazaniu danych do logowania KLIENTOWI, użytkownik może ustawić osobiste hasło i zmienić je w panelu użytkownika.
 4. KLIENT posiadający konto użytkownika na prawach administratora może tworzyć kolejne konta użytkowników, w liczbie odpowiadającej wybranemu pakietowi, i nadawać im określone uprawnienia.
 5. Konta Użytkowników nie mogą być współdzielone ani używane przez więcej niż jedną osobę. KLIENT ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania, które mają miejsce w ramach konta użytkownika (w tym za wszelkie konsekwencje używania lub publikowania treści przez użytkownika), niezależnie od tego, czy takie działanie zostało przez KLIENTA autoryzowane. KLIENT przyjmuje do wiadomości, że jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności danych konta użytkownika.

IV. Treści użytkowników

 1. Użytkownicy mogą przesyłać dane, informacje, materiały i dokumenty, które mają być przechowywane na koncie Klienta. Treści użytkownika mogą być wykorzystywane w dowolny sposób, zgodnie z upoważnieniem użytkownika. Żaden użytkownik nie ma prawa do wykorzystywania treści innego użytkownika w jakikolwiek sposób. KLIENT przyjmuje również do wiadomości i zgadza się, że TastyTask nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli jakakolwiek osoba, której KLIENT zezwolił na dostęp do treści użytkownika, zmodyfikuje, zniszczy, uszkodzi, kopiuje lub rozpowszechni treści użytkownika.
 2. KLIENT ponosi wyłączną odpowiedzialność za ochronę informacji na komputerach oraz innych urządzeniach, na przykład poprzez instalację oprogramowania antywirusowego, aktualizację aplikacji, hasło chroniące pliki i uniemożliwianie dostępu do urządzeń osobom trzecim. KLIENT rozumie, że treści użytkowników mogą być uszkodzone przez wirusy, awarie oprogramowania lub inne przyczyny. KLIENT zgadza się, że TastyTask nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie użytkownicy mogą ponieść w wyniku udostępniania i używania uszkodzonych treści.

V. Płatność

 1. Dostęp do narzędzia TastyTask jest płatny lub bezpłatny.
 2. Płatności za płatny dostęp do narzędzia TastyTask dokonywane są przez KLIENTA na podany numer konta bądź z wykorzystaniem metod płatności elektronicznych udostępnionych przez wyspecjalizowaną instytucję płatniczą, z którą TastyTask zawarł umowę.
 3. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem kart płatniczych z funkcją płatności internetowych lub przelewów bankowych KLIENT zostaje przekierowany do strony internetowej umożliwiającej dokonanie elektronicznej płatności np. strony logowania banku KLIENTA lub Centrum Autoryzacji Kart. Gdy płatność za materiał nie zostanie dokonana w terminie 7 dni od dnia wypełnienie formularza zamówienia, zamówienie złożone przez KLIENTA jest anulowane, a brak wpłaty rozumie się jako odstąpienie KLIENTA od umowy.
 4. Cena zamawianego Pakietu podana w formularzu zamówienia w Serwisie obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa.
 5. Dokonanie zakupu dokumentowane jest wystawieniem faktury. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie podczas rejestracji adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak faktury.
 6. Klient może korzystać z rabatów na zasadach opisanych w Serwisie. Zgromadzone rabaty mogą być wykorzystane przez KLIENTA wyłącznie na zakup Pakietów, które nie zostały wyłączone z podlegania danym upustom bądź rabatom. Wartość rabatu umniejsza cenę, którą KLIENT uiszcza za materiał. Rabaty można łączyć tylko wówczas, jeśli jest to wyraźnie na nich opisane. Rabaty nie są zbywalne, ani nie są nigdy zamieniane na kwoty pieniężne bądź inne świadczenia.

VI. Korzystanie z narzędzia

 1. Umowa o korzystanie z narzędzia TastyTask zawierana jest na czas nieokreślony. KLIENT może w każdym czasie żądać zaprzestania świadczenia usług poprzez oświadczenie złożone TastyTask za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@tastytask.com KLIENT może domagać się zaprzestania świadczenia usług także w inny sposób, o ile jego tożsamość jako posiadacza konta może zostać właściwie zweryfikowana. Usunięcie konta w Serwisie nastąpi w terminie 72 godzin od momentu otrzymania informacji o rezygnacji, skutkiem czego będzie rozwiązanie umowy dotyczącej dostępu do narzędzia TastyTask, przy czym rozwiązanie umowy nie zwalnia KLIENTA z obowiązku dokonania rozliczenia za czas, w którym miał dostęp do narzędzia.
 2. KLIENTOWI nie wolno udostępniać innym osobom możliwości korzystania z konta, w tym ujawniać hasła służącego dostępowi do konta. KLIENT zobowiązany jest zachować hasło do konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. KLIENT jest zobowiązany niezwłocznie poinformować TastyTask, jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.
 3. Konto zawiera dane KLIENTA podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w koncie, KLIENT zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania korzystając ze stosownego formularza dostępnego w koncie. KLIENT odpowiada za wskazywanie danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych bądź brak stosownych aktualizacji swoich danych.
 4. W przypadku naruszenia przez KLIENTA Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, TastyTask może rozwiązać umowę z KLIENTEM bądź zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego konta.
 5. Zabronione jest wykorzystywanie przez KLIENTA elementów graficznych (w tym logo „TastyTask”), układu i kompozycji stron internetowych TastyTask (tzw. layout), elementów graficznych, a także innych praw własności intelektualnej, bez wyraźnej, pisemnej zgody TastyTask.
 6. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w TastyTask w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń TastyTask, w tym charakterystycznych elementów grafiki, bez zgody TastyTask bądź innego podmiotu uprawnionego do udzielenia takiej zgody.

VII. Reklamacja

 1. KLIENT może złożyć reklamację wobec TastyTask, w szczególności w przypadku niezgodności usługi z umową, a także jeżeli działania TastyTask są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć w drodze elektronicznej poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej Serwisu lub w formie poczty elektronicznej bądź pisemnie na adres TastyTask.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe (zgłoszone w Serwisie), opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie KLIENTA związane ze składaną reklamacją.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, TastyTask zwraca się do KLIENTA składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. TastyTask rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. KLIENT otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w sposób zgodny ze swoim życzeniem (np. drogą korespondencji elektronicznej, na adres podany przez niego w drodze rejestracji bądź pisemnie). W przypadku odrzucenia reklamacji TastyTask powiadomi o tym KLIENTA podając powody tej decyzji.
 6. Zwrot zapłaconej przez KLIENTA ceny następuje w sposób analogiczny do wybranej przez KLIENTA metody płatności za materiał. W przypadku, gdy KLIENT skorzystał przy zakupie materiału z rabatu, zwrot ceny umniejszony zostanie o wartość wykorzystanego rabatu. KLIENT będzie mógł skorzystać z tego rabatu w przyszłych zakupach na zasadach jakie przysługiwały KLIENTOWI przed zawarciem transakcji w stosunku do której następuje zwrot ceny.
 7. KLIENT będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:
  1. może skierować sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy inspekcji handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu;
  2. może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu;
  3. może skorzystać z bezpłatnej pomocy w sprawie pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
  4. może skorzystać z europejskiej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VIII. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

 1. KLIENT w celu skorzystania z usługi, jak również w trakcie korzystania z narzędzia, może podawać dane osobowe.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z usługi. Bez podania danych osobowych świadczenie usług nie będzie możliwe.
 3. Wszelkie dane osobowe, które zostaną podane przez KLIENTA lub będą zebrane przez TastyTask są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
 4. Administratorem, wskazanych powyżej, danych osobowych jest TastyTask.
 5. TastyTask może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. TastyTask informuje, że odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty zapewniające hosting Serwisu, zajmujące się jego bezpieczeństwem, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, partnerzy zapewniający usługi techniczne i informatyczne, doradcy prawni.
 7. KLIENT ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do TastyTask.
 8. KLIENT ma również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami przepisów prawa, wówczas KLIENT będzie miał prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. KLIENT ma również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją KLIENTA, jeżeli dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów. KLIENT jest także uprawniony do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w każdym przypadku, jeżeli będą one przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 10. TastyTask przetwarza dane osobowe KLIENTA i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług, w tym w celu informowania o działaniu narzędzia, możliwym sposobie jego wykorzystania przez KLIENTA oraz koniecznych czynnościach, takich jak płatności, faktury itp.
 11. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem TastyTask jest prowadzenie marketingu własnych usług.
 12. TastyTask na podstawie udzielonej przez KLIENTA dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez KLIENTA. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 13. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz KLIENTA, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków TastyTask na rzecz KLIENTA. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez TastyTask lub wyrażenia przez KLIENTA sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
 14. TastyTask stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
  KLIENT nie ma możliwość korzystania z Usług anonimowo lub pod pseudonimem.
 15. Dane osobowe co do zasady nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą jednak zostać przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, w szczególności jeśli jest to konieczne z uwagi na zleconą przez KLIENTA usługę. Jeśli w ramach przetwarzania dane osobowe będą przekazywane do odbiorców w krajach trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy),
 16. TastyTask dokonuje weryfikacji, czy podmioty te dają gwarancje wysokiego stopnia ochrony przetwarzanych danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) w decyzji w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich. Przekazywanie danych może odbywać się na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską lub na podstawie standardowych klauzul umownych albo na podstawie wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą.

IX. Pliki cookie

 1. TastyTask stosuje pliki cookie lub podobne technologie (zwane dalej łącznie: „plikami cookie”) poprzez które należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych TastyTask i przechowywane w urządzeniach końcowych KLIENTÓW przeglądających strony. Informacje zbierane przy pomocy plików cookie pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb, a także preferencji użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników ze stron. Dane gromadzone przy użyciu plików cookie są zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Klientów i są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 2. TastyTask stosuje, co do zasady, dwa rodzaje plików cookie – „sesyjne” oraz „stałe”. Cookie sesyjne to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookie stałe to pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
 3. W ramach stron internetowych TastyTask stosowane są następujące rodzaje plików cookie ze względu na niezbędność do realizacji usług:
  1. niezbędne pliki cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach stron prowadzonych przez TastyTask, w szczególności uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia;
  2. pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, w szczególności wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
  3. wydajnościowe pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;
  4. funkcjonalne pliki cookie, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika;
  5. reklamowe pliki cookie, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

X. Podstawa prawna stosowania plików cookie

 1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym. KLIENT przeglądający strony internetowe TastyTask może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookie do swojego urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu plików cookie na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Korzystanie ze stron prowadzonych przez TastyTask, bez zmiany ustawień w zakresie plików cookie, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie plików cookie. Klienta zawsze może wycofać zgodę poprzez zmianę ustawień dotyczących plików cookie.
 3. Informacje w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookie w przykładowych przeglądarkach internetowych KLIENT może znaleźć tutaj:
  1. w przeglądarce Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
  2. w przeglądarce Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
  3. w przeglądarce Opera https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies
  4. w przeglądarce Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
  5. w przeglądarce Safari https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

XI. Postanowienia końcowe

 1. TastyTask zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku:
  1. wystąpienia ważnych przyczyn natury technicznej i organizacyjnej, takich jak pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych, które mają wpływ na świadczenie usług;
  2. konieczności dostosowania do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  3. konieczności dostosowania do stanowisk orzeczeń sądów lub decyzji administracyjnych;
  4. wprowadzania zmian podyktowanych względami bezpieczeństwa, zapobiegania nadużyciom, poprawą ochrony prywatności;
  5. wprowadzania zmian redakcyjnych.
 2. O zmianie Regulaminu TastyTask powiadomi Klienta nie później niż 14 dni przed proponowaną datą wejścia w życie zmian poprzez przesłanie na adres e-mail przypisany do konta KLIENTA powiadomienia o zmianie Regulaminu wraz z załączonym zaktualizowanym Regulaminem zamieszczonym w treści przesłanej do KLIENTA wiadomości e-mail.
 3. Zmiana Regulaminu zaczyna obowiązywać w terminie wskazanym w powiadomieniu, chyba że KLIENT w terminie 14 dni od doręczenia zmienionego Regulaminu złoży na adres: kontakt@tastytask.com oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu, które to oświadczenie będzie jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usługi elektronicznej w zakresie dostępu do narzędzia.
 4. Prawem właściwym dla umów pomiędzy KLIENTEM a TastyTask na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
Rozpocznij okres próbny

Nie stoimy w miejscu.

TastyTask cały czas jest rozwijany, więc już wkrótce spodziewaj się nowych usprawnień i funkcjonalności.

Rozpocznij okres próbny